Вимоги до учасників конференції :

Обсяг тексту – 10-12 c., через 1,5 інтервали, гарнітура Times New Roman,  кегель – 12. Матеріали слід надати у електронному вигляді MS WORD або у форматі rtf, ілюстрації у форматі TIFF або JPEG.
Ініціали та прізвища автора (авторів) зазначити справа жирним шрифтом, назву статті – у наступному рядку (шрифт жирний).
Слід точно вказувати джерела цитат.
Для посилань у тексті застосовуємо напівкод: у квадратних дужках – автор, рік, сторінка, наприклад: [Скржинская, 1999, с. 19, рис. 5, табл. 2].
Список літератури подається в кінці тексту в алфавітному порядку – згідно з правилами бібліографічного опису, наприклад:

Скржинская М.В. Древнегреческий фольклор и литература о Северном Причерноморье. – К., 1999. – С. 19-28.

Васильев В.Н. К хронологии вьючных фляг ранних кочевников Южного Урала // Южный Урал и сопредельные территории в скифо-сарматское время. – Уфа, 2006. – С. 58.

Плетнева С.А. Глиняный ритон из Корчева и бронзовая личина из Тмутаракани // СА – 1987. – №1. – С. 258–262.

Іллінська В.А. Золоті прикраси скіфського архаїчного убору // Археологія. – 1972. – № 4. – С. 73–79.

Там само. – С. 75.

Плетнева. Указ. соч. [Вказ. праця] – С. 260.

Ілюстрації: 6-8 позицій – у форматі JPEG або TIFF, повинні мати розподільчу здатність не менше 300 dpi при лінійних розмірах не менше 12 см по ширині. Ілюстративні матеріали слід пронумеровати відповідно до порядку посилань на них у тексті; для усіх видів ілюстрацій – загальна нумерація і позначення: рис.
До статті слід додати: список ілюстрацій (підписи до ілюстрацій), а також список скорочень.

Матеріали будуть опубліковані окремим збірником після звершення роботи конференції.

Регламент конференції:
Доповіді – до 10 хв., повідомлення – до 10 хв., виступи в обговореннях – до 5 хв.
Оргкомітет залишає за собою право редагування матеріалів та їх вибіркової публікації в залежності від наукової вагомості.
Проїзд і проживання учасників – за власний рахунок.
Нижче приведено перелік авторських робіт, опублікованих після проведення конференцій в музеї у збірниках наукових праць «Музейні читання». З роботами співробітників Музею історичних коштовностей України можна ознайомитись у pdf-форматі (додаються після щорічного видання).