Музейні читання. 10-12 листопада 2014 р.

Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки». 10-12 листопада 2014 р.
ЗМІСТ

З ІСТОРІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ І СТВОРЕННЯ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ

Бузько О.В. Архівні документи про повернення церковних цінностей в Україну 7
Сапфирова Н.Н. 160-летие со дня рождения Иосифа Абрамовича Маршака 15
Станиціна Г.О. Петро Курінний – сторінки біографії (за архівними   матеріалами) 23
3. Якубенко Е.А. Строки биографии И.Е. Дудника: к 100-летию со дня рождения 37
ХУДОЖНІ ТРАДИЦІЇ ДОБИ РАННЬОГО ЗАЛІЗА  
Бабенко Л.І. Золоті підвіски із Олександропольського кургану у колекції Харківського історичного музею 47
Бессонова С.С. Скифский дельфин 53
6. Величко Є.О. Бляшки – прикраси одягу у сарматів Північного Причорномор’я: типологія, походження, датування 64
Вертієнко Г.В. Щодо метафоричного образу стріли в іранському світі 75
8. Клочко Л.С. Декоративні елементи у костюмах скіфів 83
9. Ліфантій О.В. Дрібні пластинки із зображеннями членистоногих – прикраси одягу скіфів 100
10. Полидович Ю.Б. Грифон в скифской изобразительной традиции 107
11. Триколенко О.В., Триколенко С.Т. О древнегреческих орнаментальных мотивах, встречающихся в эллино-скифской торевтике 127
Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Интерпретация и истоки композиции на фаларе из кургана Большая Близница 141
ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ  
13. Безкоровайна Ю.Г. Давньоруський скарб з Києва із зібрання Музею історичних коштовностей України: історія знайдення 149
Беляева С.А., Фиалко Е.Е. Матрица для изготовления поясной гарнитуры из Аккермана 154
15. Малюк Н.И. Алустонский клад: малоизвестные ювелирные изделия золотоордынского времени в фондах Музея исторических драгоценностей Украины 159
Пивоваров С.В., Ільків М.В., Калініченко В.А. Прикраси слов’янського населення Буковини (за матеріалами поселення VIII – Х ст. в Рідківцях) 169
Пуцко В.Г. Щитик золотої діадеми з перегородчастою емаллю, знайдений у Сіренську 181
Сита Л.Ф. До питання про скарб із розкопок М.О. Макаренка біля Чернігівського Спасу 185
19. Скиба А.В. Ремінні оздоби з Хацьківського скарбу: реконструкція комплектності та художньо-стилістичні особливості 190
20. Хардаев В.М. Геральдические поясные наборы в коллекции Музея исторических драгоценностей Украины 202
ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА ХVІ – ХХ ст.  
Аблаева У.И. Украшения крымскотатарского головного убора фес 221
Арендар Г.П. Євангеліє чернігівського полковника Якова Лизогуба 233
Бартош А.Є. Золоті шати ікони Успіння Божої Матері з ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври 238
24. Березова С.А. Гамбургське срібло з колекції Музею історичних  коштовностей України 246
25. Березовая С.А., Пуцко В.Г. Греческая серебряная рипида 1686 г. из Нежина 254
Боньковська С.М. Ґеорґійський потир. Архітектоніка і палеографічні особливості написів (Слова Господньої Установи) як важливі стильові ознаки євхаристійної чаші 263
Брель О.В., Шмиголь Л.О. Гаптована катапетасма ХІХ ст. з колекції музею Б. Хмельницького в Чигирині 272
Дерев’янко Н.В. Потир кінця XVII – середини XVIII ст. із фондового зібрання Національного історико-культурного заповідника «Чигирин» 279
Мальцева О.Н. Атрибуция неизвестных клейм мастеров Киевской губернии 282
Мудрицька В.Г. Предмет юдаїки із зібрання Чернігівського історичного музею імені В.В. Тарновського 294
Ноздрина Л.Ф. Болгарские женские украшения из серебра и меди конца XIX – начала ХХ вв. в фондах Бердянского краеведческого музея 297
33. Палатная С.Г. История серебряного блюда из коллекции Музея исторических драгоценностей Украины 306
34. Смирнова Н.К. Дукачи с нежинским бантом в коллекции Музея исторических драгоценностей Украины 314
35. Старченко Е.В. Мастер из квартала «Къуюмджы» 318
36. Терещук О.В. Медальйони прочан ХІХ – початку ХХ століття із зображенням Архангела Михаїла в коллекції Національного музею історії України 326
ХУДОЖНЄ ОФОРМЛЕННЯ ЗБРОЇ  
Мурзін В.Ю., Шлайфер І.В. Авторська зброя майстерні Віталія Шлайфера 335
38. Попельницька О.О. Буддійський символізм декору японського меча вакідзасі другої половини XVIII – ХІХ століття із зібрання Національного музею історії України 340
ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО СЬОГОДЕННЯ  
Сапфирова Н.Н. Украинское авторское искусство последней трети ХХ века как способ выражения творческой индивидуальности художников-ювелиров 357

03_Jakubenko_2014_37-44.pdf

06_Velichko_2014_64-74.pdf

08_Klochko_83-99.pdf

09_Lifantij_100-106

10_Polidovich_107-127

11_Trikolenko O.V&S.T_127-140

13_Bezkorovajna_149-153

15_Maljuk_159-168

19_Skyba_190-201

20_Khardaev_202-218

24_Berezova_246-253

25_Berezova, Putsko_254-262

33_Palatna_306-313

34_Smirnova_314-317

35_Starchenko_318-325

36_Tereshchuk_326-332

38_Popeljnytska_340-354